BOTANISKA NOTISER UTGIFNE AF

unpublished
d. 15 maj 1876. De tribus Laminarieis et de Stephano-cystide osmundacea (Turn.J Trevis. observationes praecursorias offert J. E. ARESCHOUG. Straxt före afresan till San Francisco erbjöd sig do-centen i Zoologi vid Upsala universitet, dr. A. G. Eisen, att till mig hemsända de alger, hvilka han, under forsk-ningen efter Stilla Hafvets sjödjur, möjligen skulle blifva i tillfälle att insamla. En uppriktig tacksamhet mottog det erbjudna löftet och detta vardt ej, såsom ofta plägar ske, glömskans
more » ... ske, glömskans rof; ty ej långt efter sin ankomst till San Francisco afsände dr. Eisen till mig en kista, innehål-lande lufttor kade alger från nämnda ort. Men hopade göromål, andra påbörjade sysselsättningar och framför alt en vacklande hälsa fördröjde dag efter dag samlingens bearbetning. Nu först är denna i det huvudsakligaste fullbordad, och det visar sig att arternas antal uppgår till omkring 30, af hvilka naturligtvis de flesta äro förut kända och beskrifua. Men däremot förekomma treunc utmärkta Lainmarieer, den ena den af Turner längesedan beskrifua Fucus Meiiziesii, bildande ett nytt slägte, don andra ny både till art och slägte, samt den tredje eu egendomlig form af Nereocystis. Dessutom en Fucacé, llalidrys osmundacea (Turn.) eller Stephanocystis osmun-dacea Trevisan., i ett okäudt utvecklingsstadium. Det N:r3.
fatcat:mtlfvkdjxzdejnezvuynqzbfn4