ВИВЧЕННЯ ПРОТИМІКРОБНОЇ ДІЇ НОВИХ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛУ

Б. П. Киричко, Т. В. Звенігородська, В. В. Парченко
2012 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Досліджена протимікробна дія нових похідних1,2,4-триазолу – сполук АИ 99 та АИ 100. Визна-чення чутливості мікроорганізмів до вказаних спо-лук проводили методом дифузії в аґар із викорис-танням спеціально виготовлених дисків. Встанов-лено, що протимікробна дія сполук АИ 99 таАИ 100 виявляється в 0,5–1 % концентрації.Найвираженішу антимікробну дію сполуки АИ 99 іАИ 100 мають проти Corinobacter pseudodiphteridicum,Str. pyogenes, та Staph. spp.,а слабку – по відношенню до P. vulgaris і E. coli.
more » ... garis і E. coli. The new derivative of 1,2,4-triazoly – AИ 99 and AИ 100combinations – antimicrobial action has been study. Themicrobial sensitiveness of present combinations has done bydiffusion technique of agar by use special made disks. TheAИ 99 and AИ 100 combinations antimicrobial action of0,5-1% concentration has been established. Most expressiveantimicrobial action AИ 99 and AИ 100 combinations havebeen against Corinobacter pseudodiphteridicum,Str. pyogenes and Staph. spp, and weak with reference toP. vulgaris and E. coli.
doi:10.31210/visnyk2012.01.30 fatcat:lnacdpmpufdd5fak3jg7ghi324