Closure of Fistula Tract with FiLaC™ Laser as a Sphincter-Preserving Method in Anal Fistula Treatment

Turgut Dönmez, Engin Hatipoğlu
2018 Turkish Journal of Colorectal Disease  
Amaç: Anal fistül tedavisi zor bir anorektal hastalıktır. Anal fistül cerrahisinin anal inkontinans ve fistül nüksü cerrahları korkutan morbiditeleridir. Bunun üstesinden gelmek için internal sfinkter fistül traktı bağlanması, anorektal flep uygulaması, bioprostetik tıkaçlar gibi sfinkter koruyucu bir çok teknik denenmiştir. Çalışmamızda FiLaC™ yönteminin anal fistül tedavisinde etkinlik ve güvenilirliğini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Aralık 2013 ile Aralık 2014 yılları arasında FiLaC™ diyot
more » ... sında FiLaC™ diyot lazer uygulanan 27 hasta (23 erkek, 4 kadın, 23) retrospektif olarak hasta yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, Amerikan Anestezistler Derneği skoru, operasyon süresi, fistül tipleri, komplikasyonlar ve hasta memnuniyeti açısından analiz edildi. FiLaC™ 1470 nm dalga boyunda ve 100-120 jul/cm enerji üreten 15-watt'lık bir lazer probu spinal anestezi altında anal fistül hastalarına fistül dış ağzından girilerek uygulandı Bulgular: Hastaların 23'ü erkek 4 kadın olup yaş ortalaması 35,55±10,32 idi. Ortalama ameliyat süresi 18,37±5,27 dakikaydı. İntraoperatif komplikasyonlar bildirilmedi. Ortalama takip süresi 22 (17-26) ay idi. 24 (% 88,89) hastada iyileşme gözlendi. Bir hastada 4. ay diğer 2 hastada 6. ay olmak üzere 3 (%11,11) hastada başarısızlık başarısızlık vardı. Hasta memnuniyeti 4,62±1,07 idi Sonuç: Anal fistül tedavisi için lazer FiLaC™ prosedürü, güvenli, etkili, minimal invaziv, sfinkter koruyucu prosedürü olup yüksek başarı şansına sahiptir. Anahtar Kelimeler: FiLaC™, anal fistül, anal inkontinans ÖZ ABSTRACT Aim: Anal fistula treatment is a difficult anorectal disease. Anal incontinence and fistula relapse of anal fistula surgeons are fearful morbidities of surgeons. Many techniques for sphincter preservation such as internal sphincter fistula tract attachment, anorectal flap application, bioprosthetic plugs have been tried to come from above. We aimed to investigate the efficacy and safety of the FiLaC™ method in the treatment of anal fistula in our study. Method: Twenty-seven patients (23 males, 4 females, 23) who underwent FiLaC™ diode laser treatment between December 2013 and December 2014 were retrospectively analyzed for patient age, sex, body mass index, American Society of Anesthesiologist score, duration of operation, fistula types, complications and patient satisfaction. FiLaC™ A 15-watt laser probe with a wavelength of 1470 nm and a power of 100-120 joules/cm was applied to the anal fistula patients through the fistula under the spinal anesthesia. Results: Twenty three of the patients were male and 4 were female and the mean age was 35.55±10.32. The mean duration of operation was 18.37±5.27 minutes. Intraoperative complications were not reported. The mean follow-up period was 22 (17-26) months. Twenty four (88.89%) patients recovered. There were 3 failures (11.11%) failure in one patient and 4 patients in another patient and 6 patients in another 2 patients. Patient satisfaction was 4.62±1.07 Conclusion: The laser FiLaC ™ procedure for anal fistula therapy is a safe, effective, minimally invasive, sphincter-preserving procedure with a high success rate.
doi:10.4274/tjcd.06025 fatcat:y3tmtfrnffe7xjpmtitnq2zqpu