Inexhaustible Problems of Heat Transfer
Неисчерпаемые проблемы теплообмена

Viktor V. Yagov
2017 Vestnik MEI  
doi:10.24160/1993-6982-2017-6-86-105 fatcat:vizmkk5vh5bbneb3gznhqe73ae