A TWO-CHANNELED SMALL-INTESTINAL ENDOSCOPE FOR ROPEWAY METHOD (FIS-W)
2チャンネル型Ropeay式小腸鏡(FIS-W)の開発

Shinichiro FUJIKURA, Michio TANAKA, Hiroyuki WAKABAYASHI, Tsuyoshi BANDO, Hiroshi NANASAWA, Shuji INATSUCHI, Yoshiki KUBOTA, Hiroyuki NOJIRI, Kazuhiko SHIMADA, Hiroshi SASAKI
1984 Gastroenterological Endoscopy  
doi:10.11280/gee1973b.26.548 fatcat:hiwq3qc24jgzpeqzmx3cjxtoom