Allocation of the ICU wards according to the patient's infection condition: a measure to improve antibiotic resistance

Yefei Zhan, Peifu Chen, Jieqiong Chen, Hua Wang, Zhaojun Xu, Yu Chen
2020 Critical Care  
doi:10.1186/s13054-020-03192-y pmid:32727621 fatcat:ikyg5vwzknchria64r6fw2jnje