GIDA SEKTÖRÜNDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME: KONYA'DA BİSKÜVİ, ÇİKOLATALI VE ŞEKERLİ MAMULLER ALT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Derya ÖZTÜRK, Ebru ONURLUBAŞ
2018 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
Ö z Günümüzde imalat işletmeleri, teknolojik yenilikler, ürün ömrünün kısalması ve müşteri beklentilerindeki hızlı değişim gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Rekabet ortamında hızlı değişimin yaşandığı bu durum, işletmelerin pazardaki yenilikleri yakından takip etme zorunluluklarını ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, gıda sektöründe faaliyet gösteren öncü bir firmanın X markasının yeni ürün geliştirme sürecinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışmada, Konya'da bisküvi, çikolatalı ve
more » ... vi, çikolatalı ve şekerli mamuller üreten bir firmanın ürün geliştirme sürecine katkı sağlayan 110 firma personeline yüz-yüze anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerden frekans analizi ile durum tespiti yapılırken, yeni ürün fikri oluşturmada etkili olan faktörler ve yeni ürün bulma teknikleri demografik değişkenlere göre ki-kare testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların %50,9'u yeni ürün fikri oluşturmada hedef pazarı dikkate aldığını ifade ederken, yeni ürün fikri oluşturmada etkili olan faktörlerin personelin çalışma yıllarına göre değişim gösterdiği belirlenmiştir. Katılımcıların %66,4'ü müşteri analizini yeni ürün bulma tekniği olarak gösterirken, yeni ürün bulmada kullanılan tekniklerin ise firmada çalışma yıllarına ve personelin işletmedeki pozisyonuna göre değişim gösterdiği bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Yeni ürün geliştirme, Yeni ürün, Gıda sektörü, Ki-kare testi JEL Sınıflandırması: M11, O32, M10, L66 A b s t r a c t Today, manufacturing companies are faced with such challenges as technological innovations, shortened product life cycles and dramatic change in customer expectations. Rapid changes in the competitive environment have led companies to keep up with innovations in the market. In this context, the aim of this study is to examine the new product development process of brand X of a leading company operating in the food sector. To this end, face-to-face interviews were conducted with 110 staff who contributed to product development of a biscuit, chocolate and sugar products company operating in Konya. A frequency analysis was performed on the data and chi-square test was used to compare factors affecting new product development ideas and techniques according to demographic variables. 50.9% of respondents take target market into account when developing new product ideas, and factors affecting staff's new product development ideas vary according to the years of employment. 66.4% of respondents regard customer analysis as an efficient new product development technique and new product development techniques vary according to the years of employment and position of the staff.
doi:10.18092/ulikidince.435322 fatcat:7u5ltzigm5dvrahr6irlj4bgji