Fatigue Evaluation on Headed Stud Connectors with Toe-plate Failure Mode Using Hot Spot Stress Approach

LIU Rong, ZHAO Hao, FENG Zhiqiang, XIN Haohui, LIU Yuqing
2020 Engineering Failure Analysis  
doi:10.1016/j.engfailanal.2020.104972 fatcat:lqjcsgg77rdmzi726mb4jcthxq