‫فص‬ ‫ـ‬ ‫عل‬ ‫لناهه‬ ‫ـ‬ ‫وی‬-‫پژوه‬ ‫ـ‬ ‫کاربزدی‬ ‫بیولوژی‬ ‫شی‬ ‫اسانس‬ ‫ضدقارچی‬ ‫اثرات‬ ‫ارزیابی‬ ‫روغنی‬ ‫سیر‬ ‫گیاه‬ ( Alliumsstadium ) ‫بر‬ ‫آز‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫تروپیکالیس‬ ‫کاندیدا‬ ‫و‬ ‫گالبراتا‬ ‫آلبیکنس،کاندیدا‬ ‫کاندیدا‬ ‫مایشگاهی‬

unpublished
fatcat:immztlbpuzdmzm2u6r5ld7iq2u