TESTBED JAKO ROZWIĄZANIE DLA PRZEMYSŁU 4.0 [chapter]
TESTBED AS A SOLUTION OF INDUSTRY 4.0

Marek MIZERÁK, Technical University of Kosice, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Industrial and Digital Engineering, Peter TREBUŇA, Jozef TROJAN, Ján KOPEC, Jaroslava KÁDÁROVÁ, Technical University of Kosice, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Industrial and Digital Engineering, Technical University of Kosice, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Industrial and Digital Engineering, Technical University of Kosice, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Industrial and Digital Engineering, Technical University of Kosice, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Industrial and Digital Engineering
2021 Technologie, procesy i systemy produkcyjne  
Streszczenie: Ze względu na konkurencję, rentowność i presję na niskie ceny, firmy przemysłowe muszą stale wprowadzać innowacje i ulepszać swoje produkty, wydajność produkcji i logistykę. Często firmy nie mogą sobie pozwolić na próby znalezienia najlepszego rozwiązania, ponieważ produkcja musi płynąć w sposób ciągły. Firmom często brakuje informacji potrzebnych do podejmowania właściwych decyzji, więc każda zła decyzja może być dla nich bardzo kosztowna. TestBed przynosi rozwiązanie w postaci
more » ... ikalnego miejsca pracy. W tym artykule opisano różne możliwości koncepcji platformy testowej, która pomaga firmom produkcyjnym rozwiązywać ich problemy. Słowa kluczowe: stanowisko testowe, fabryka cyfrowa, cyfryzacja, bliźniak cyfrowy TESTBED AS A SOLUTION OF INDUSTRY 4.0 Summary: Due to competition, profitability and pressure for low prices, industrial companies must constantly innovate and improve their products, production efficiency and logistics. Many times, companies cannot afford to make attempts to find the best solution, as production must flow continuously. Businesses often lack the information they need to make the right decisions, so any wrong decision can be very costly for them. TestBed brings a solution in the form of a unique workplace. This article describes the various abilities of the testbed concept which helps manufacturing companies solve their problems.
doi:10.53052/9788366249844.13 fatcat:dhy32bo34vh7rey3vtka3vbd3e