Table A11 The primary data of this study

Yingjie Han, Wei Dai, Fansen Meng, Xueyang Gan, Miao Liu, Xinli Deng, Yuan Li, Gangshi Wang
2020 Zenodo  
Table A11 The primary data of this study including sex, age, subgroup, date of UBT, DOB value, date of HpSA test, results of HpSA test, diseases and medicine of participants.
doi:10.5281/zenodo.3871777 fatcat:4hteseebj5at7kgp6qpewtzg4i