‫اندازه‬ ‫فصلنامه‬ ‫تربیتی‬ ‫گیری‬ Quarterly of Educational Measurement ‫ارزشیابی‬ ‫تدریس‬ ‫کیفیت‬ ‫اعضاي‬ ‫هیئت‬ ‫علمی‬ : ‫مطالعه‬ ‫ي‬ ‫موردي‬ ‫اقتصاد‬ ‫دانشکده‬ ‫دانشگاه‬ ‫عالمه‬ ‫طباطبائی‬ ، ‫رضا‬ ‫سعید‬ ‫رفیعی‬ ‫چکیده‬

2017 unpublished
fatcat:av3luh72abcd3i3baqjvh3owcq