Upravnosudski nadzor zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Bozo Gagro
unpublished
Upravni sud Republike Hrvatske ocjenjuje u upravnom sporu, a u povodu tužbe građana, pravne osobe ili drugog ovlaštenog subjekta, zakonitost konačnih upravnih akata. Sud tako ocjenjuje i zakonitost upravnih akata koje su donije­ la tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave a kojima se odlučivalo o pravu ili obvezi fizičke ili pravne osobe u nekoj upravnoj stvari. Ključne riječi: pojedinačni akt, upravnosudski nadzor, upravni akt, upravni spor, Upravni sud, lokalna samouprava 1.
more » ... kalna samouprava 1. Uvodne napomene Ustav Republike Hrvatske* 1 (dalje: Ustav) građanima jamči pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (članak 132. stavak 1. Ustava) te određuje da su jedinice lokalne samouprave opčine i * Božo Gagro, dipi, pravnik, sudac Upravnog suda Republike Hrvatske 1 Pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske objavljen je u NN 41/2001, a ispravak u NN 55/2001.
fatcat:76pjjorryzg3lfhegkvh4sjmle