Cultural diversity in the construction of incentive systems in enterprises – literature review

Paula Przysada
2020 Ekonomia XXI Wieku  
The aim of the work is to emphasize the importance of cultural diversity in the process of creating motivational systems. Therefore, selected definitions of motivation and incentive systems are collected and discussed in the article. The reason for their functioning in enterprises is to motivate employees and improve their work with financial and non financial incentives. Motivation is defined as the internal state of human being, which consists of feeling the lack of meeting the needs. In
more » ... motivating is an element of management that consists of using motivators in such a way that they ensure employees' engagement for the organization's aims, encourage employees to raise their qualifications and give them job satisfaction.This article also defines formal and informal institutions that are relevant to the operation of incentive systems. This work is based on literature review. Streszczenie: Celem pracy jest podkreślenie znaczenia różnorodności kulturowej w procesie tworzenia systemów motywacyjnych. W związku z tym w artykule zebrano i omówiono wybrane definicje motywacji oraz systemów motywacyjnych. Powodem ich funkcjonowania w przedsiębiorstwach jest motywowanie pracowników i doskonalenie ich pracy przy użyciu bodźców natury finansowej i niefinansowej. Motywacja to wewnętrzny stan człowieka, który polega na odczuwaniu pewnych potrzeb, które człowiek chce zaspokoić. Natomiast motywowanie to element zarządzania opierający się na takim wykorzystywaniu motywatorów, by zapewniały zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu organizacji, zachęcały do podnoszenia kwalifikacji i dawały satysfakcję z pracy. W artykule zdefiniowano również instytucje formalne i nieformalne, które są istotne z punktu widzenia działania systemów motywacyjnych. Praca powstała na podstawie studiów literaturowych. Słowa kluczowe: system motywacyjny, motywatory, przedsiębiorstwa międzynarodowe. Cultural diversity in the construction of incentive systems in enterprises... 99
doi:10.15611/e21.2019.2.07 fatcat:2uluihxxqfe6tfzwmezrljc4zm