WPŁYW DAWNEJ EKSPLOATACJI I PRZERÓBKI RUD ZN-PB NA SKŁAD MINERALNY GLEB INDUSTRIALNYCH, REJON OLKUSZA I JAWORZNA

Jerzy Cabała, Katarzyna Sutkowska
unpublished
Rejon między Strzemieszycami, Olkuszem i Jaworznem już od XII wieku znany jest z eksploatacji rud Zn-Pb. W oparciu o materiał archiwalny przedstawiono zarys rozwoju górnictwa rud metali od jego początków do czasów współczesnych. Scharakteryzowano najważniejsze czynniki geologiczne i gospodarcze mające wpływ na rozwój eksploatacji złóż rud Zn-Pb oraz sposób przeróbki wydobytego surowca. Zaprezentowano wyniki badań środowiskowej mikroskopii skaningowej (ESEM), przeprowadzonych na próbach gleb
more » ... odzących z obszarów dawnej eksploatacji oraz na próbach materiału ze starych składowisk odpadów popłuczkowych. W artykule zwrócono uwagę na wpływ metalonośnych odpadów z dawnego górnictwa na środowisko przyrodnicze oraz kształtowanie się krajobrazu.
fatcat:4eevxk5pgvekvisscihyiz6ezq