Microemulsion‐Induced Stable CsPbBr 3 /PbWO 4 Nanocrystals for Light‐Emitting Diodes

Xue-Chen Ru, Ji-Song Yao, Jun-Nan Yang, Jing Ge, Yi-Feng Lan, Tian Chen, Zhen-Yu Ma, Yi-Chen Yin, Jing-Jing Wang, Yong-Hui Song, Li-Zhe Feng, Kuang-Hui Song (+1 others)
2021 Advanced Photonics Research  
doi:10.1002/adpr.202100250 fatcat:udh2vtqngjgcxcattmfip46wja