Rare tuff forming habitat in the Dnister River basin
Рідкісний туфогенний біотоп у басейні Дністра

Ya.P. Dіdukh, I.I. Chorney, V.V. Budzhak, Yu.A. Vashenyak, V.P. Korzhyk, Yu.V. Rozenblyt, A.I. Tokaryuk, T.I. Mykhaylyuk
2018 Ukrainian Botanical Journal  
doi:10.15407/ukrbotj75.02.149 fatcat:qhryzi33y5ee7ed3bckwezmbvy