بررسی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ای، تحت تنش کم آبی و سطوح نیتروژن

نغمه مقیمی, یحیی امام
2013 Environmental Stresses in Crop Sciences  
به منظور بررسی صفات مورفوفیزیولوژیک و عملکرد دو رقم سورگوم علوفه ­ای، تحت تنش کم آبی و سطوح نیتروژن، پژوهشی مزرعه­ ای در سال 1390، در ایستگاه تحقیقات زراعی دانشکده­ی کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه)، انجام شد، آزمایش به صورت کرت­ های دو بار خرد شده، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار به اجرا درآمد. تنش کم آبی به عنوان عامل اصلی (100، 75 و 50 درصد ظرفیت مزرعه)، سطوح کود نیتروژن به عنوان عامل فرعی (150، 300 و 450 کیلوگرم کود اوره در هکتار) و دو رقم سورگوم علوفه­ ای پگاه و KFS2 به عنوان عامل
more » ... ی فرعی، در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که، تنش کم آبی باعث کاهش معنی­ دار سرعت رشد و شاخص سطح برگ در طول فصل رشد و در زمان برداشت، عملکرد علوفه تر و وزن علوفه خشک گردید. در مقابل، مصرف کود نیتروژن باعث افزایش معنی دار صفات مذکور گردید. بین دو رقم از نظر ویژگی­های مورفولوژیک و برخی صفات مورد بررسی تفاوت هایی وجود داشت، به طوری که رقم پگاه از لحاظ سرعت رشد محصول، عملکرد علوفه تر و وزن علوفه خشک، برتری داشت، در حالی که رقم KFS2، شاخص سطح برگ بالاتری را نشان داد. نتایج همچنین حاکی از این بود که افزایش رطوبت و نیتروژن خاک، تاثیر قابل توجهی در افزایش تولید علوفه­ ی سورگوم در پی دارد؛ در مجموع، بهترین برهمکنش پیشنهادی برای مناطق مشابه با پژوهش حاضر، آبیاری کامل و تامین 300 کیلوگرم کود اوره در هکتار، در رقم پگاه، می­باشد.
doi:10.22077/escs.2013.135 doaj:c5e4b6b0525d4050a1acec8477b383ab fatcat:4mjklkije5ae7n6pb3jxayekbe