How Did Influence Establishment of the National Donor Registry (TURKOK) Our Unrelated Donor Hematopoietic Stem Cell Transplantation Activity? A Retrospective Single Center Analysis
Ulusal Gönüllü Kök Hücre Verici Bankası (TÜRKÖK) Kurulması Akraba Dışı Hematopoietik Kök Hücre Nakli Etkinliğimizi Nasıl Etkiledi? Geriye Dönük Tek Merkez Değerlendirmesi

Mutlu Arat, Nurcan Özçelik, Deniz Gören Şahin, Emine Tülay Özçelik
2020 LLM Dergi  
Amaç: Allojeneik hematopoietik kök hücre nakli (AHKHN) erişkin hematolojik malignitelerde tedavi edici bir hücresel yöntemdir. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK), 2015 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan yeni bir donör kayıt sistemidir. Aktif ve 600'den fazla AHKHN deneyimi olan bir transplant merkezi olarak hipotezimiz, lojistik açıdan daha hızlı erişim ve HLA uyumsuzluğunda kendi vatandaşlarımızın donör olabilmesi dolayısıyla TÜRKÖK'ün nakil kinetiği ve kayıt sistemi
more » ... temelli sonuçlar üzerinde olumlu etkileri olduğu yönündedir. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 2015-2019 yılları arasında HLA-uyumlu akraba dışı donör (MUD) kullanarak AHKHN uygulanan 127 yetişkin (18-65 yaş) hasta dahil edildi. Hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. MUD kullanılan AHKHN faaliyetimiz 2012 yılında başlamıştır. MUD nakil gerçekleştirilen 127 AHKHN sırasıyla, Alman Kemik İliği Kayıt Sistem (DKMS) (n= 80), TÜRKÖK (n= 38) ve diğer ulusal kayıtlardan (DKMS olmayan) (n= 9) sağlandı. Bulgular: Donörler sadece sitomegalovirüs (CMV) seropozitifliği üzerinde önemli farklılıklar gösterirken, TÜRKÖK'te pozitiflik %90'dan fazla, diğer sistemlerde ise %55'ten az bulunmuştur. Eşleşme oranı, 9/10 ve 10/10 için DKMS, TÜRKÖK ve DKMS dışı gruplarında sırasıyla %60-40, %66.7-33.3 ve %55.3-44.7 idi ve neredeyse aynıydı. Merkezimizde 2015 yılında MUD AHKHN'nin sadece %20'si TÜRKÖK tarafından sağlanmış, 2018'de bu oranın %55'ten fazla olduğu görülmüştür. DKMS, TÜRKÖK ve DKMS dışı için donör araştırmasının başlamasından kök hücre infüzyonuna kadar geçen ortalama süre (SD1) sırasıyla 176, 92 ve 123 gün olarak hesaplanmıştır. İki yıllık genel sağkalım oranları istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p= 0.24). Sonuç: TÜRKÖK, yerel bağışçı adayları ve kolaylaştırılmış lojistik sayesinde beklendiği gibi daha hızlı hizmet vermektedir. HLA uyumsuzluğu üç grupta da hemen hemen aynı idi ve sağkalım analizlerine yansıyan bir farklılık yoktu. Sonuç olarak, TÜRKÖK'ün uluslararası kayıtlara kıyasla alternatif donör AHKHN faaliyetimiz üzerinde daha hızlı ve benzer bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
doi:10.5578/llm.69397 fatcat:gyet4bex7rblrl47z6jaxhpwim