The effects of resveratrol on biochemical changes in fructose-induced insulin resistance

Nevin Ilhan
2011 Journal of Clinical and Experimental Investigations  
Objectives: The present study aimed to evaluate the influence of resveratrol (RSV) administration on biochemical parameters, free fatty acids (FFAs), cytokines and chemokines of rats administered high dose of fructose. Materials and methods: Rats fed with fructoses that form an experimental animal model of the metabolic syndrome. Adult Wistar rats were divided into three groups of 5 rats each. In Groups 1, animals received starch-based control diet, while groups 2 and 3 rats were fed a
more » ... tose diet. Groups 3 animals additionally received RSV (10 mg/kg) daily for 20 days after 40 days fed with fructose. The levels of glucose, insulin, cholesterol and triglyceride were measured by using an enzymatic assay on an Auto analyzer. Serum levels of FFAs were measured by Gas Chromatography and cytokines such as MCP-1, IL-10, RANTES and eotaxin levels were measured by ELISA. Results: Fructose-fed rats exhibited increased levels of glucose, insulin, HOMA-IR index and FFAs. Eotaxin, RANTES and TNF-α levels were also increased in fructose fed rats. RSV administration improved biochemical parameters as well as FFAs in an experimental animal model of the metabolic syndrome. Conclusion: The benefits of RSV observed in this model suggest that therapeutic use of RSV may be thought in metabolic syndrome. J Clin Exp Invest 2011; 2 (4): 339-346 ÖZET Amaç: Bu çalışmada, fruktozun yüksek dozu verilen sıçanlarda resveratrolun (RSV), serbest yağ asitleri (SYAleri), sitokinler ve kemokinler gibi biyokimyasal parametreler üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Metabolik sendromun bu deneysel hayvan modelinde sıçanlar fruktozla beslendi. Erişkin Wistar cinsi sıçanlar her birinde 5 sıçan olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Grup 1, nişasta bazlı kontrol diyeti aldı. Grup 2 ve 3 sıçanlar yüksek fruktoz diyeti ile beslendi. 40 gün fruktoz ile beslenen Grup 3 sıçanlara daha sonra 20 gün boyunca günlük resveratrol (10 mg / kg) uygulaması yapıldı. Otoanalizörde enzimatik analiz yöntemleri kullanılarak glukoz, insülin, kolesterol ve trigliserid düzeyleri ölçüldü. SYA'leri Gaz Kromatografisi ile MCP-1, IL-10 RANTES ve eotaksin gibi sitokinlerin serum düzeyleri ise ELISA yöntemi ile ölçüldü. Fruktoz ile beslenen sıçanlarda artmış glukoz, insülin, HOMA-IR indeksi ve FFAs seviyeleri tespit edildi. Bulgular: Eotaksin, RANTES ve TNF-α düzeyleri de fruktozla beslenen sıçanlarda artmıştı. Resveratrol uygulaması, metabolik sendromun bu deneysel hayvan modelinde biyokimyasal parametrelerin yanı sıra SYA'lerini de olumlu etkiledi. Sonuç: Bu modelde gözlenen yararlı etkileri nedeniyle metabolik sendromda RSV'un tedavide kullanımı düşünülebilir. Anahtar kelimeler: Fruktozlu diyet, resveratrol, serbest yağ asitleri, sitokinler, kemokinler
doi:10.5799/ahinjs.01.2011.04.0069 fatcat:qloluzaz6feijbhfbavjfkva5a