Geriatrik ve Non-Geriatrik Yoğun Bakım Hastalarında Kolistin İlişkili Nefrotoksisite: Retrospektif Kohort Çalışması

Yeşim Şerife Bayraktar, İpek Duman
2018 Genel Tip Dergisi  
Öz Amaç: Kolistin (kolistimetat sodyum) son yıllarda çoklu ilaç direnci gösteren gram negatif bakterilerin oluşturduğu nozokomiyal enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır. Kolistin kullanımı sonucu gelişen ciddi advers etkiler arasında nefrotoksisite önemli bir yer tutar. Geriatrik hastalarda kolistin ve nefrotoksisite ilişkisine yönelik çalışmalar kısıtlıdır. Amacımız Yoğun Bakım Ünitesinde Acinetobacter baumannii enfeksiyonu nedeniyle kolistin tedavisi alan geriatrik (≥65 yaş) ve
more » ... trik (<65yaş) hastalar arasında akut böbrek yetmezliği (ABY) gelişimi ile demografik veriler, laboratuvar ve klinik fizyolojik parametreler açısından farklılıkları değerlendirmekti. Gereç ve Yöntem: Hastaların akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi (APACHE II) skorları, diyabetes mellitus, vücut kitle indeksi (VKİ), yatış süresi ve nedenleri kaydedildi. Başlangıç ve tedavi sırasındaki en yüksek üre, kreatinin, albümin değerleri ile glomerüler filtrasyon hızları (GFR) değerlendirmeye alındı. Nefrotoksisite riski taşıyan ek ajan alıp almadığı da araştırıldı. Akut böbrek yetmezliği kriteri olarak renal replasman ihtiyacı alındı. Renal replasman tedavisi, vazopresör ilaç kullanımı ve mortalite sıklığı da kaydedildi. Gruplar arasındaki klinik ve laboratuvar verilere ilişkin farklılıklar istatistiksel olarak değerlendirildi. p<0,05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Geriatrik hastalarda ABY görülme sıklığı, diyabetes mellitus tanısı, APACHE II skoru, VKİ, başlangıç GFR değerleri ve kolistin sonrası en düşük GFR değerleri ile en düşük albümin değerleri nongeriatrik hastalara göre anlamlıydı. Gruplar arasında mortalite, hipertansiyon, septik şok, vazopresör kullanımı ve potasyum seviyelerinde fark yoktu. Sonuç: Acinetobacter baumannii enfeksiyonunda kolistin kullanılan geriatrik yoğun bakım hastalarında ABY sık gelişmektedir. Geriatrik hastalarda APACHE II skorlarının, VKİ'lerinin, diyabet, ABY ve renal replasman sıklığının nongeriatrik hastalara oranla daha yüksek olmasına karşın yaş grupları arasında mortalite farkı yoktur.
doi:10.15321/geneltipder.2018446989 fatcat:qrpkq6yk7zd5bh3pys2qdlg3yy