"Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny" Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Marzena Marcinek, Stowarzyszenie Ebib, Biblioteka Krakowskiej
unpublished
Słowa kluczowe: fundraising; konferencje biblioteczne; pozyskiwanie funduszy; Od dziesięciu lat Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku organi-zuje konferencje naukowe poświęcone istotnym bieżącym zagadnieniom bibliotekarstwa. W dniach 29-30 czerwca 2017 r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pie-niądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny" (http://bg.uwb.edu.pl/konferencja2017/? pid=main). Organizatorzy postawili sobie za cel przedstawienie możliwości
more » ... tawienie możliwości pozyskiwania przez biblioteki środków pozabudżetowych na działalność bibliotek akademickich, publicz-nych i pedagogicznych oraz dyskusję na ten temat. Obrady w ramach czterech sesji tema-tycznych dotyczyły tzw. fundraisingu 1 bibliotecznego, jego głównych odmian, a także po-trzeby i możliwości przenoszenia doświadczeń bibliotek zagranicznych w tym zakresie na grunt polski. W konferencji uczestniczyli przede wszystkim dyrektorzy bibliotek, pracowni-cy zajmujący się pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych dla swoich jed-nostek oraz pracownicy naukowi instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W tematykę konferencji wprowadziła słuchaczy dr Katarzyna Zimnoch z Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku. W inauguracyjnym wystąpie-niu pt. Formy wspierania bibliotek w Polsce na przestrzeni wieków-mecenat indywidual-ny, społeczny, państwowy przedstawiła różne formy wspierania bibliotek w szerokim ujęciu chronologicznym. Zwróciła uwagę na zmiany dotyczące instytucji (od kościoła i dworu, po-przez fundacje, towarzystwa społeczne i naukowe itp., po instytucje państwowe) oraz na ewolucję form opieki nad bibliotekami od inicjowania ich powstania, przez wzbogacanie księgozbioru, animowanie działalności biblioteki jako instytucji kultury, oświaty i nauki, po wsparcie osób zajmujących się działalnością biblioteczną. Dalsze wystąpienia umieszczo-no w ramach czterech sesji tematycznych:
fatcat:xnypf7bol5chzlugh4sqijzpo4