OLGU SUNUMU / CASE REPORT INTRAOPERATIVE ANAPHYLACTIC REACTION DURING RENAL HYDATID CYST OPERATION: CASE REPORT Renal Kist Hidatik Eksizyonu Sırasında İntraoperatif Anafilaktik Şok

Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Dergisi, Şerife Bektaş, Sema Turan, Bülent Yamak, Dilek Kazancı, Mustafa Bindal, Adnan Şahin
unpublished
Hydatid cyst related to Echinococcus granulosis is a parasitic infection of humans settled in various tissues and organs. Transition of cystic fluid with high antigenic property to systemic circulation during an operation can cause intense hypersensitivity reactions related to Immunoglobulin E hy-persensitivity reactions and may occur with clinical situations ranging from benign urticaria and short-term shivering to severe anaphylactic shock. In this case,we aimed to present the case of type 1
more » ... the case of type 1 allergic reaction which developed during renal hydatid cyst operation performed under general anesthesia and our treatment strategy. ÖZET Kist hidatik, Ekinokokus Granulosus etkeninin insanda çeşitli doku ve organ-lara yerleşmesiyle oluşan paraziter bir enfeksiyondur. Operasyon sırasında yüksek antijenik özelliğe sahip kist sıvısının sistemik dolaşıma geçişi, im-münglobulin E'ye bağlı ortaya çıkan aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları benign ürtiker ve kısa süreli titreme-den ciddi anafilaktik şoka kadar değişen klinik tablolar ile ortaya çıkabil-mektedir. Bu olgu sunumunda, renal kist hidatik vakasında genel anestezi altında iken gelişen tip 1 allerjik reaksiyonu ve tedavi stratejimizi sunmayı amaç-ladık.
fatcat:vrrpfnjxwvdhhaqvir34qjixgu