Środki publiczne w finansowaniu badań naukowych a produktywność naukowa uniwersytetów

Elżbieta Pohulak-Żołędowska
2014 Społeczeństwo i Ekonomia  
Streszczenie: Uniwersytety, stanowiąc potencjalne źródło użytecznej wiedzy, stały się przedmiotem oddziaływania polityki państw, zgodnie z założeniem, że odpowiednio dobrane bodźce wpłyną na zwiększenie konkurencyjności środowiska badawczego. Wzrost konkurencyjności ma doprowadzić do zwiększenia produktywności badawczej uniwersytetów, a w rezultacie również do osiągania wysokiej jakości badań -pożądanej gospodarczo wiedzy. Podstawowym bodźcem proefektywnościowym stosowanym wobec uniwersytetów
more » ... st finansowanie. Ponieważ działalność badawcza uniwersytetów jest w dominującej proporcji finansowana ze środków publicznych, to sposób podziału tych środków jest głównym narzędziem wpływu polityki państwa na badawczą działalność tych jednostek. Celem artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy metodą publicznego finansowania badań a produktywnością naukową uniwersytetów. Badanie przeprowadzono na podstawie agregatów statystycznych OECD oraz wskaźników produktywności naukowej uniwersytetów zebranych przez SCImago Journal&Country Rank. Słowa kluczowe: gospodarka oparta na wiedzy, badania uniwersyteckie, Nowe Zarządzanie Publiczne, publiczne finansowanie badań, produktywność naukowa.
doi:10.15611/eis.2014.1.17 fatcat:gsxoyf76qvb63fhsztz3cbhzdu