Study on the effect of PolyFR and its FR system on the flame retardancy and foaming behavior of polystyrene

Yaqiao Wang, Hanchuan Jiang, Jingyue Ni, Jianze Chen, Hongfu Zhou, Xiangdong Wang, Fei Xin
2019 RSC Advances  
Environmentally-friendly flame retardant, PolyFR, has an excellent effect on the flame retardancy and foaming behavior of polystyrene.
doi:10.1039/c8ra09680e fatcat:zi7xygb2zva6rje36qxrt6tr4m