Optimization Dislocation of Accoutrements Military Distribution Points in the Czech Armed Forces
Optimalizace dislokace výdejen součástek naturálního odívání AČR

Tatiana Machačová, Michal Zelenák
2016 Vojenské rozhledy  
Abstrakt Článek představuje čtyři možné varianty dislokace výdejen součástek naturálního odívání v resortu obrany, vzhledem k současně dislokovaným vojenským útvarům a zařízením. Hodnotí dojezdovou vzdálenost k těmto výdejnám a vliv jejich dislokace na celkové provozní náklady a na hodnotu stavu rezerv služební stejnokrojové blůzy pro muže. Na základě uvedených parametrů je stanoven zjednodušený model a k provedení výpočtu je použita lokalizační úloha, která se zabývá volbou umístění středisek,
more » ... umístění středisek, zpravidla ve vztahu k rozmístění zákazníků. Analýzou jednotlivých variant a jejich následným srovnáním je navržena optimální dislokace středisek. Ve výpočtu vzdálenosti je určena hodnota na základě znalosti souřadnic lokalizovaných objektů a obsluhovaných míst. V závěrečné části je pomocí vícekriteriálního hodnocení variant vybrána nejvhodnější varianta při zajištění distribuce vojenských součástek v Armádě České republiky. Abstract The article presents four possible dislocation options of military distribution points of accoutrements in the sector of Czech Armed Forces. The article assesses the impact of those options on the driving distance, total operation costs and the value of the stocks staff uniform shirts for men. There is defined simplified model and the calculation is used localization task on the base of these parameters. Analysis of the various options and their subsequent comparison is proposed optimal dislocation distribution points. In calculation the distance value will be determined based on knowledge of the coordinates of the localized objects. The final section is using a multi-criteria evaluation of alternatives selected the most appropriate option for distribution point of military accoutrements.
doi:10.3849/1210-3292.25.2016.01.073-090 fatcat:c6trcnwr7fdazex2fdtafvyr6q