Clozapine in the treatment of bipolar disorder
Klozapin v léčbě bipolární afektivní poruchy

Klára Látalová
2017 Psychiatrie pro praxi  
1): 17-20 / PSYCHIATRIE PRO PRAXI 17 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY klozApin V léčbě bipolární AfektiVní poruchy Klozapin v léčbě bipolární afektivní poruchy prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. Klinika psychiatrie FN v LF UP v Olomouci Rostoucí počet prací ukazuje, že klozapin je užitečný v terapii poruch nálady s psychotickými příznaky i bez nich, a zejména při léčbě rezistentní bipolární poruchy. Bylo zjištěno, že použití klozapinu u bipolární poruchy je významně spojeno se snížením počtu psychiatrických
more » ... pitalizací, redukcí přídatných psychofarmak a menším čerpáním zdravotní péče z důvodu sebepoškození nebo předávkování. Je vysoce pravděpodobné, že klozapin má silné náladu stabilizující účinky. Klozapin má, více než ostatní antipsychotika, zvláštní "antiagresivní efekt" a má i sedativní účinky. Antiagresivní dopad klozapinu je zprostředkován více cestami. Rychlý náladu stabilizující účinek klozapinu je rychlý a může souviset s jeho antiagresivním efektem. Kromě toho antiagresivní výhody klozapinu přetravávají ještě měsíce po akutní fázi léčby. Klíčová slova: bipolární porucha, léčba, klozapin, stabilizátory nálady, antipsychotika. Clozapine in the treatment of bipolar disorder The growing number of studies shows that clozapine is useful in the treatment of mood disorders either with psychotic symptoms or without psychotic symptoms, and especially in the treatment of resistant bipolar disorder. It has been found that the use of clozapine in bipolar disorder is significantly associated with a reduced number of psychiatric hospitalization reduction additives psychotropics and minor pumping health care due to self-harming or overdose. It is highly likely that clozapine has strong mood stabilizing effects. Clozapine has more than other antipsychotics, specific "anti-aggressive effect" and has sedative effects also. Antiaggressive effect of clozapine is mediated by multiple paths. The rapid mood stabilizing effect of clozapine is fast, and may be related to its antiaggressive effect. In addition, anti-aggressive advantages clozapine continue yet months after the acute phase of treatment.
doi:10.36290/psy.2017.004 fatcat:nb2rm7gsbnctriw5aoekalw6qq