Tax on Withdrawn Capital: Accounting and Reporting Issues
Податок на виведений капітал: обліково-звітний аспект

Oleksandr Malyshkin, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine, Anna Schulipa, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine
2019 Accounting and Finance  
Accounting and Finance, № 4 (86)' 2019 29 УДК 657.2/3:336.226.1 JEL Code M41, H25 О.І. МАЛИШКІН * (Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна) А.О. ШКУЛІПА ** (Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна) Податок на виведений капітал: обліково-звітний аспект Останнім часом урядовці багато говорять про таку законодавчу ініціативу, як податок на виведений капітал, який повинен замінити податок на прибуток. Податок на прибуток відрізняється від
more » ... ідрізняється від податку на виведений капітал (розподілений прибуток) базою оподаткування, тобто тим, що саме оподатковується. Хоча в 2019 році цей податок в Україні ще не ввели, ймовірність його введення в найближчі роки залишається досить високою. Відтак доцільно завчасно обґрунтувати порядок його обліку, щоб у випадку коли цей податок стане частиною діючої практики оподаткування, у бухгалтерів була методична база для його відображення на рахунках та у формах фінансової звітності. Метою статті є аналіз досвіду функціонування податку на виведений капітал в Естонії, огляд законодавчих норм, що плануються до запровадження в Україні, та обґрунтування методики бухгалтерського обліку нарахування і сплати податку на виведений капітал, а також відображення його у формах фінансової звітності. Розкрито переваги та недоліки податку на виведений капітал. Досліджено структуру бази оподаткування податком на виведений капітал в Естонії та Україні. Проведено аналіз показників декларації з розподіленого прибутку, що подається платниками податку в Естонії. У статті подано приклад розрахунку податку на виведений капітал за естонською моделлю. Запропоновано порядок обліку елементів бази оподаткування податком на виведений капітал для українських підприємств. Обґрунтовано доцільність поділу усіх операцій на дві групи: операції з виведення капіталу; операції, що прирівняні до операцій з виведення капіталу. Запропонований у статті порядок обліку таких операцій дозволяє зібрати у податковому обліку потрібні суми для формування бази оподаткування, яка відображатиметься у декларації. Акцентовано увагу на проблемних аспектах визначення і розкриття податку на виведений капітал в обліку і звітності українських підприємств. Ключові слова: податок на виведений капітал, декларація з податку на виведений капітал, бухгалтерський облік податків, досвід оподаткування в Естонії, розподіл прибутку, дивіденди. Tax on Withdrawn Capital: Accounting and Reporting Issues Recently, officials have been talking a lot about such a legislative initiative as tax on withdrawn capital, which should replace income tax. The income tax is different from the tax on the withdrawn capital (distributed profit) by the tax base. Although tax on withdrawn capital has not yet been introduced in Ukraine in 2019, the probability of its introduction in the coming years remains quite high. Therefore, it is advisable to justify the accounting of tax on withdrawn capital in advance, because if this tax becomes part of the current taxation practice, accountants have a methodical basis for its reflection on accounts and in financial reporting forms. The purpose of the article is to analyze the experience of introduction the tax on withdrawn capital in Estonia, a review of the legislative norms that are planned to be implemented in Ukraine, and the rationale for accounting methods for calculating and paying tax on * Малишкін Олександр Іванович, професор кафедри обліку і оподаткування Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ), доктор економічних наук, професор. ** Шкуліпа Анна Олександрівна, магістрант Державного університету інфраструктури та технологій (м. Київ), бухгалтер ТОВ «Промоушн Аутсорсинг». Бухгалтерський облік Облік і фінанси, № 4 (86)' 2019 30 withdrawn capital, as well as its reflection in the financial statements. The advantages and disadvantages of tax on withdrawn capital were disclosed. The structure of the tax base for the withdrawn capital in Estonia and Ukraine was investigated. The analysis of the indicators of the declaration of distributed profit, which is filed by tax payers in Estonia, was carry out. The article provides an example of calculating the tax on withdrawn capital according to the Estonian model. Accounting methods for elements of the tax base for withdrawn capital was proposed for Ukrainian enterprises. The expediency of dividing all operations into two groups was proved: operations on the withdrawal of capital; operations equivalent to capital withdrawal operations. The accounting for such operations proposed in the article allows collecting the necessary amounts in tax accounting to form the tax base, which will be displayed in the tax declaration. Author's attention is focused on the problematic aspects of determining and disclosing the tax on withdrawn capital in the accounting and reporting of Ukrainian enterprises.
doi:10.33146/2307-9878-2019-4(86)-29-36 fatcat:4wx7gsvrljayvin3vsoxjwdygq