EVALUATION OF THE INTERNAL LABOR MARKET DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SAFETY AND INCLUSIVITY OF ECONOMIC GROWTH
ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

І. Терон
2019 Scientific notes of the UniversityKROK  
ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Терон І.В. к.е.н., ст.наук.співр., пров.наук.співр. відділу проблем формування соціального капіталу, Інститут демографії та соціальних досліджень ім.М. В. Птухи НАН України, м.Київ, Teron I. candidate of economic sciences, senior researcher, leading researcher in department of problems of social capital formation, M.M. V. Ptukha institute of demography and social studies, Анотація. Стаття
more » ... свячена дослідженню стану внутрішнього розвитку ринку праці сільських поселень регіонів України у парадигмі інклюзивного економічного зростання.Обґрунтовано, що параметри функціонування і рівень розвитку внутрішнього ринку праці є головними маркерами відповідності розвитку регіонів вимогам інклюзивного економічного зростання. Відповідно до змісту інклюзивного зростання сформульовано показники оцінки рівня розвитку внутрішнього ринку праці на прикладі сільських поселень. Запропоновано кількісні критерії депресивності і кризовості стану внутрішнього ринку праці: рівень зайнятості за методикою Міжнародної організації праці -нижчий за середньоукраїнський рівень на 20 %;рівень зареєстрованого безробіття осіб працездатного віку -вищий за середній по країні на 30 %;рівень безробіття за методологією МОП для осіб 15-70 років вищий за середній по країні на 30 %;тривалість пошуку роботи на повному ринку праці -вища за середній по країні показник на 30%.В статті для оцінки рівня розвитку внутрішнього ринку праці регіонів використано таксономічний показник рівня розвитку З. Хельвіга. За розрахунками, відсутні такі регіони, які є проблемними за усіма сформулюваними критеріями. Однак за окремими критеріями інклюзивності зростання усі регіони країни є проблемними. Обгрунтовано, що: переважна більшість областей характеризується нестійкістю тенденцій щодо змін параметрів продуктивності зайнятості чи соціальної напруженості;регіони з високим інтегральним показником рівня розвитку внутрішнього ринку праці сільських поселень відзначаються стійкими тенденціями забезпечення інклюзивності функціонування соціально-трудової сфери; економічна поведінка сільського населення регіонів є найбільш мобільною і адаптованою до сучасних змін; депресивні області з низькими (порівняно з середньо українськими) загальноекономічними параметрами мають обмежений трудоресурсний потенціал забезпечення інклюзивності економічного розвитку. Визначено, що довготривалість і стійкість негативних тенденцій внутрішнього ринку праці окремих областей формують пастку економічної відсталості, соціальної напруженості, знищують потенціал досягнення інклюзивної якості економічних трансформацій в країні. Ключові слова: внутрішній ринок праці, інклюзивний розвиток, рівень розвитку, таксономічний показник, зайнятість, безробіття. Annotation. The article is devoted to the study of the state of domestic development of the labor market of rural settlements of regions of Ukraine in the paradigm of inclusive economic growth. It is substantiated that the parameters of functioning and the level of development of the domestic labor market are the main markers of the compliance of development of regions with the requirements of inclusive economic growth. According to the content of inclusive growth, indicators of estimation of the level of development of the domestic labor market are formulated on the example of rural settlements. The quantitative criteria of depression and crisis of the state of the domestic labor market are offered: the level of employment according to the methodology of the International Labor Organization is lower than the average Ukrainian level by 20%; the registered unemployment rate of working-age people is higher than the ISSN (Print)
doi:10.31732/2663-2209-2019-53-19-26 fatcat:5txexmb55zg25ocpxxqrjb3jge