THE CONCEPT OF «GENDER» IN THE MODERN SCIENTIFIC PARADIGM
ПОНЯТТЯ «ҐЕНДЕР» У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ

Mariana Hrabiichuk, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Olena Lazebna, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
2020 Young Scientist  
УДК 811.112.2'272 грабійчук м.в., лазебна о.а. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» поняття «ґенДер» у сучасній науКовій параДигмі анотація. У статті розглянуто питання ґендеру в мовній комунікації, подано тлумачення лінгвістів стосовно поняття «ґендер» і особливості функціонування суміжних термінологічних одиниць; зроблено аналіз наукових робіт щодо даної проблеми; визначені напрямки дослідження ґендерної лінгвістики та найбільш
more » ... ерспективні напрямки вивчення чоловічої та жіночої мови. Об'єднуючи два напрями, лінгвіс-тичної ґендерології та когнітивної лінгвістики, дослідження орієнтовано на аналіз проблеми мовної реа-лізації знань і уявлень, що визначають загальну картину світу представників німецькомовної спільноти, тобто перебуває в площині антропоцентричної спрямованості сучасного мовознавства. Проведене дослідження вказує на необхідність продовження подальших розробок у визначеному напрямі на матеріалі німецьких прислів'їв та приказок. Ключові слова: ґендерна лінгвістика, мовна комунікація, ґендерні стереотипи, мовна поведінка, комунікативна асиметрія.
doi:10.32839/2304-5809/2020-6-82-74 fatcat:oclstd7byjhgbfxipp75nmnusq