TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2005: 4 (3) ARAŞTIRMA ASTIMLI HASTALARDA PARFÜM İÇEREN MADDE KULLANMA ALIŞKANLIĞININ İNCELENMESİ

Yrd Doç, Sami Öztürk, Yrd Doç, Ercan Göçgeldi, Uz Cengiz, Han Açikel, Doç, Zafer Çalişkaner
unpublished
ÖZET: Giriş: Hava kirliliği, parfüm, aerosoller, boya ve temizlik maddesi kokuları, as ımı tetikleyen nonspesifik irritanlardır. rritan maddelerin kokuları uzun süre mevcudiyetini sürdürmekte ve astımlı hastalar için büyük risk oluşturmaktadır. t İ t t t t ri l t t Bu çalışma, inhale steroid ve β 2-mimetik kullanan ve hastaneye başvuran as ımlı hastalarda, parfüm ve parfüm içeren madde kullanma sıklığını ve hastaların bunlara karşı duyarlılıklarını araş ırmak amacıyla planlanmış ır.
more » ... mış ır. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan bu araş ırma, Ekim-Aralık 2004 tarihleri arasında GATA Allerjik Hastalıklar polikliniğine başvuran inhale steroid ve β 2-mimetik kullanan astımlı hastalarda gerçekleşti lmiştir. Hastaların parfüm, parfüm içeren temizlik malzemesi, oda parfümü, tuvalet ve banyoda parfüm kullanım a ışkanlığı, parfümlere maruz kaldığında solunumsal rahatsızlık çekip çekmediği ve β 2-mimetik kullanıp kullanmadığını araş ırmak amacıyla hazırlanmış olan soru formu, 83 hastaya uygulanmış ır. Bulgular: Katılımcıların %73,5'i (n=61) erkek, %26,5'u (n=22) kadındır. Yaşları 18 ile 57 (ortalama: 28,05+1,21) arasında değişmektedir. Ka lımcıların %79,5'i (n=66) kokulara karşı tı
fatcat:qb7mnkbvqjfxzcswgocrte3ybi