Çocuklarda Mycoplasma pneumoniae Enfeksiyonunun Nörolojik Komplikasyonları
Neurological Complications of Mycoplasma pneumoniae Infection in Children

Zeynep Gökçe Gayretli Aydın, Elif Acar Arslan
2019 Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection  
Giriş: Mycoplasma pneumoniae'nın en sık neden olduğu ekstrapulmoner hastalıklardan biri nörolojik hastalıklardır. Menenjit, meningoensefalit, serebellit, polinöropati, akut disemine ensefalomiyelit (ADEM), inme, transvers miyelit, Guillain-Barre sendromu, myastenia gravis (MG), periferal nöropati gibi nörolojik hastalıklara neden olabilir. M. pneumoniae ilişkili nörolojik hastalıkların patogenezi tam olarak aydınlatılamamakla birlikte, immün aracılı veya mikroorganizmanın direkt invazyonu
more » ... ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu çalışmada M. pneumoniae ilişkili farklı nörolojik tutulumu olan dokuz çocuk hasta sunuldu. Gereç ve Yöntemler: Serum M. pneumoniae immünglobulin M (IgM) pozitifliği olan hastalar geriye dönük olarak tarandı. Santral sinir sistemi tutulumu olan hastaların demografik özellikleri, klinik, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Serumda M. pneumoniae IgM pozitifliği saptananan 107 hastanın 12'sinde nörolojik tutulum tespit edildi. Önceden var olan, nörolojik hastalıkları nedeniyle üç hasta çalışma dışı bırakıldı. Nörolojik tutulumu olan olguların dördü kız, beşi erkek olup, yaşları 3-12 yaş arasında idi. Dört olgu aseptik menenjit, bir olgu meningoensefalit, bir olgu ADEM, bir olgu serebellit, bir olgu serebellar ataksi, bir olgu MG tanısı aldı. Sonuç: M. pneumoniae başlıca solunum sistemi patojeni olarak bilinmesine rağmen çok çeşitli nörolojik hastalıklara da neden olmaktadır. Solunum sistemi semptom ve bulguları olsun olmasın nörolojik tutulumla karşımıza çıkan hastalarda M. pneumoniae etken olarak araştırılmalıdır.
doi:10.5578/ced.68146 fatcat:cgklbsfekzh7tctkzgc2xk3crq