"EFEKT UKĄSZENIA WĘśA" JAKO PRZYCZYNA OBJAŚNIANIA ANOMALII W DZIAŁANIU INWESTORÓW. PRZEGLĄD BADAŃ

Aleksandra Przyszewska, Anna Przytuła, Mateusz Szymański, Licencjat Z Ekonomii, Licencjat Z Finansów, Wydział Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczno--Socjologiczny, Wydział Licencjat Z Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Licencjat Z Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczno-Socjologiczny
JCMBF • www.jcmbf.uni.lodz.pl 17 Journal of Capital Market and Behavioral Finance • 2014   unpublished
Abstrakt Artykuł analizuje badania dotyczące "efektu ukąszenia węŜa" jako jednego z wielu irracjonalnych zachowań występujących na rynku kapitałowym. Przed-stawione w nim rozwaŜania bazują na literaturze z zakresu finansów behawio-ralnych, choć dostępne publikacje poświęcają stosunkowo mało miejsca temu tematowi. W opracowaniu omówione zostały głównie te eksperymenty na-ukowe, w których moŜna dostrzec jedynie przesłanki zachowania określanego jako "efekt ukąszenia węŜa", bowiem często jest on
more » ... em często jest on pomijany w głębszych analizach bądź ukazywany w sposób pośredni w odniesieniu do innych aspek-tów finansów behawioralnych. Artykuł potwierdza istnienie "efektu ukąszenia węŜa" i akcentuje jego wpływ na decyzje inwestorów. Słowa kluczowe "efekt ukąszenia węŜa", finanse behawioralne. WPROWADZENIE W procesie inwestowania ostateczny efekt uzaleŜniony jest nie tylko od aspektów technicznych, ale takŜe od czynników psychologicznych, które stano-wią przedmiot zainteresowania finansów behawioralnych. Wśród tych przesła-nek pozaekonomicznych waŜne są emocje towarzyszące inwestorom oraz ich skłonność bądź teŜ awersja do ryzyka. Prowadzą one do wyróŜnienia skutków oddziaływania psychiki na decyzje inwestycyjne, takich jak: "efekt utopionych
fatcat:afhhtopiwjdzvkn5n7xf3m4yjm