Acute Renal Failure in the Neonatal Period in the Eastern Anatolia Region

Mehmet Mutlu, Yakup Aslan, Ibrahim Gökce
2012 Turkish Nephrology Dialysis Transplantation  
öz AMAç: Yenidoğan yoğun bakım ünitemize (YYBÜ) yatırılarak takip edilen akut böbrek hasarı (ABH) olan yenidoğanların klinik ve laboratuvar özelliklerini değerlendirmek. GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu ileriye dönük çalışma, YYBÜ'mize yatırılarak tedavileri planlanan 59 ABH'li yenidoğana önceden hazırlanmış olan formlar doldurularak gerçekleştirildi. İstatistiksel analiz için Mann-Whitney U ve Student t-testleri kullanıldı. Çalışma için etik kurul onayı alındı. BulGulAR: Çalışma süresince YYBÜ'nde
more » ... ince YYBÜ'nde izlenen 818 bebekten 59'u (%7,2) ABH tanısı aldı. Böbrek hasarı vakaların %80'inde prerenal, %17'sinde renal ve %3'ünde postrenal idi. Prerenal hasarlı vakaların %83'ünde etken beslenme bozukluğuna ikincil gelişen dehidratasyon idi. Renal hasarlı vakaların % 30'u ise uzamış prerenal hasara ikincil renal ABH idi. Akut böbrek hasarı 43 olguda oligürik/anürik seyir gösterdi. Mortalite oranı %1,7 olarak saptandı. SONUÇ: Bu sonuçlar, bölgemizde ABH'nin en önemli nedeninin yetersiz anne sütü alımı olduğunu göstermektedir. Anne adaylarının, gebelik süreci ve doğum sonrası emzirme ve anne sütünün önemi konularında eğitilmelerinin ve bebeklerin anneleri tarafından yeterince beslenebildiklerinden emin olunduktan sonra taburcu edilmesinin bu sorunu önemli ölçüde azaltacağı kanısındayız. ABstRAct OBJECTIVE: To evaluate the clinical and laboratory characteristics of acute kidney injury (AKI) in newborns followed up in our neonatal intensive care unit (NICU). MATERIAL and METHODS: This prospective study was performed in 59 newborns referred to our NICU through the completion of previously prepared forms. The Mann-Whitney U test and Student t-test were used for statistical analysis. Ethical committee approval was obtained for the study. Results: Eight hundred eighteen newborns were followed up in our NICU during the study period, 59 of whom (7.2%) were diagnosed as AKI. In terms of type of renal failure, 80% of the cases had prerenal AKI, 17% had renal AKI and 3% had postrenal AKI. Eighty-three percent of cases with prerenal AKI had dehydration secondary to breast-feeding malnutrition. Thirty percent of cases with renal AKI had prolonged prerenal AKI. The clinical course of AKI was oliguric/unuric in 43 cases. Mortality rate was 1.7%. CONCLUSION: These results show that the most important cause of AKI in our region is inadequate breast-feeding. We think that this problem can be significantly reduced by mothers receiving adequate training regarding breast-feeding and its importance during pregnancy and after delivery, and that babies should be discharged once the physician is sure that they are breast-fed adequately by their mothers.
doi:10.5262/tndt.2012.1003.15 fatcat:yycmluikhbbqncybk2amvhxtgu