KİTAP TANITIMI BOOK REVIEW Child Abuse: Medical Diagnosis and Management

Robert Reece, M Boston
unpublished
Çocuk İstism arı: Teşhis ve Tedavi R o b e r t M. R eece, MD Lea a Febiger , Philadelphia A.Waverly Company. 1994 0-18 yaş grubundaki çocuğun kendisine bakmakla yü­ kümlü kişi veya kişiler tarafından zarar verici olan, kaza dı­ şı ve önlenebilir bir davranışa maruz kalması çocuk istisma­ rıdır. Çocuğun fiziksel, psikososyal gelişimini engelleyen, gerçekleştiği toplumun kültür değerleri dışında kalan ve uz­ man tarafından istismar olarak kabul edilen bir davranış ol­ ması gerekmektedir. En
more » ... kriteri de çocukta iz bırakan, onu etkileyen bir davranış olmasıdır. Yukarıda tanımladığım çocuk istismarı insanlığın başlan­ gıcından beri var olduğu kabul edilen ancak son yüzyılda önemsenmeye başlayan bir olgudur. Sosyal, kültürel, psiko­ lojik, ekonomik, hukuksal boyutları olduğu gibi özellikle saptanmasında ve iyileştirilmesinde medikal boyut çok önem taşımaktadır. İlk kez 1961 yılında H.Kempe tarafından tıbbi boyutunun gündeme getirildiği çocuk istismarı daha sonra artan bir ivmeyle artık günümüzde çok sayıda çalış­ manın yapıldığı bir konuma gelmiştir. Ülkemizde de özellik­ le son 5 yılda çocuk istismarı konusunda çalışmalar artmaya başlamış ve konu tartışılmaya başlanmıştır. Bir çok tıp alanında olduğu gibi adli tıp konuları içeri­ sinde çocuk istismarı şiddet ve bilirkişilik boyutunda çok önemli bir yere sahiptir. Klasik adli tıp çizgisi içerisinde ön­ celeri çok önemsenmeyen bir konunun son dönemde bir­ çok adli tıp uzmanı tarafından çalışılmaya başlanmasını gö-zönüne alarak bu konudaki çok başarılı bir kitabın kısa bir tanıtımını yapmaya çalışacağım. Child Abuse: Medical Diagnosis and Management isimli bu kitap Robert M. Reece M.D. editörlüğünde 1994 yılı Lea a Febiger yayınevi tarafından ilk baskısı 1. hamur kuşe ka­ ğıda yapılmış 466 sayfa büyüklüğünde önemli bir kaynak ki­ taptır.
fatcat:4xh33lxfcreknjosk4k5v34eau