Universitatea de

Alecu Stat, Russo, Billi
unpublished
Tematica tezelor de master, ciclul II, anul universitar 2017-2018, Specializarea Contabilitate Aprobat la gedinfa Catedrei de gtiinte economice, proces verbal nr. l6 din 12.05.2077 , $ef catedra Tcaci Carolina, dr., conf. univ. 4 fu" L Perfecfionarea contabilitdlii imobilizdrilor necorporale in cadrul entitdlii economice 2. Perfecfionarea contabilitdlii gi auditul mijloacelor fixe 3. Diagnosticul utilizarii mijloacelor fixe gi organizarea contabilitalii acestora 4. Cni de perfecfionare a
more » ... fecfionare a contabilitetii imobilizdrilor financiare 5. Metode de gestiune a stocurilor gi perfeclionarea contabilitdlii acestora 6. Perfecfionarea contabilitAfii gi auditul datoriilor in cadrul entitdtii economice 7. Diagnosticul gi estimarea eficienfei factorului uman, reglementarea salarizdrii angajalilor 8. Estimarea eficienfei economice a cheltuielilor pentru intrefinerea fo4ei de munc6 gi organizarea contabilitiilii decontdrilor cu personalul 9. Perfeclionarea contabilitdfii gi auditul venituri lor intreprinderi i 10. Perfeclionarea contabilitdlii cheltuielilor gi auditul acestora I 1. Diagnosticul cheltuielilor perioadei gi perfectionarea contabilitdlii acestora 12. Perfecfionarea contabilitafii rezultatelor financiare ale entitblii economice gi analiza acestora 13. Particularitalile contabilitdlii in asocialiile de economii gi imprumut gi prezentarea informafiei in rapoartele financiare 14. Cdi de perfecfionare a contabilitifii costurilor de produclie gi diagnosticul lor. 15. Optimizarea impunerii fiscale in vederea imbundtdfirii situaliei economico-financiare a entitelilor economice 16. Particularitbtile gi caile de perfecfionare a contabilitdlii mdrfurilor in unit6lile comerciale cu ridicata 17. ParticularitAti $i cdi de perfeclionare a contabilitalii marfurilor in unitalile comerciale cu amdnuntul 18. Gestiunea gi perfecfionarea contabilit[1ii creantelor gi datoriilor comerciale in cadrul intreprinderii 19. Contabilitatea datoriilor fald de personal qi aprecierea eficienJei utilizdrii fondului de retribulie 20. Perfecfionarea contabilitblii impozitelor gi organizarea relatiilor financiare a entitAtrii economice cu bugetul de stat 21. Principii dedeterminareaobligaliilorfiscaleaferenteimpozitului pevenitgi caideperfecJionare a contabilitdli i acestuia 22. Metode de diagnosticd a fluxului mijloacelor bSnegti gi organizarea contabilitbfii acestora in cadrul entitAtii economice 23. Diagnosticul rentabilit[1ii capitaluluipropriu gi organizarea contabilit6]ii acestuia 24. Perfeclionarea contabilitdlii rezervelor gi provizioanelor in cadrul entitefii economice 25. Organizarea gi cdile de perfecJionare a contabilitdlii operaliilor din asigurarea directi, coasigurare gi reasigurare in societdJile de asigurdri 26. Organizarea contabilitAtii $i principii de determinare a obligafiilor fiscale aferente taxei pe valoarea addugatd 27. Organizarea contabilitAfii gi principii de determinare a obligaliilor fiscale privind impozitului pe venit. 28. Particularitefile contabilitdlii operatiunilor de depozit gi perfecfionarea acesteia in sistemul bancar 29. Particularit[tile contabilit6lii operafiunilor de creditare perfecfionarea acesteia in sistemul bancar 30. Orsanizarea auditului ?n sistemul bancar.
fatcat:igfv7mp6uzevxmpob544f6nxvy