/ 38-40 OLGU Nadir bir paraganglioma olgusu: tiroid paragangliomasý

Yazýþma Adresi, Uzm, Tevfik Küçükkartallar, Selçuk Meram, Týp Fakültesi, Genel Cerrahi, Ahmet Tekin, Tevfik Küçükkartallar, Celalettin Vatansev, Faruk Aksoy, Selçuk Meram, Týp Fakültesi (+3 others)
2008 unpublished
Giriþ Paragangliomalar otonom sinir sistemindeki nöral crest hücrelerinden kaynaklanan oldukça nadir görülen tümörlerdir (1, 2). Kemoreseptör organlardan, en sýk da Arteria Carotis Communis bifürkasyonu, Juguler foramen, Aortik arkus ve retroperitondan köken alýrlar. Tümörler sýklýkla benign karakterde olmakla birlikte % 10 kadarý malign özellik taþýmaktadýr (3, 4). Tiroid paragangliomalarý oldukça nadir görülmektedir ve inferior larengeal paragangliondan kaynaklanmaktadýr. Bazen tiroid kapsülü
more » ... azen tiroid kapsülü içinde yerleþmektedirler. Beraberinde tiroid medüller karsinomu veya metastatik tiroid karsinomu bulunabilmektedir. Retroperitondan köken alan paragangliomalar genelde fonksiyoneldir. Diðerleri ise nadiren fonksiyon gösterirler. % 40-50 malign olup, genelde yavaþ progresyon gösterirler. Cerrahi rezeksiyon ve radyoterapi, bu tümörlerin lokal tedavisinde etkilidir. Metastatik olgularda kemoterapinin de etkili olabileceðine dair yayýnlar vardýr (5, 6). Özet Paragangliomalar nadir görülen tümörlerdendir. Etyolojisi tam bilinmemektedir. Kemoreseptör organlardan, en sýk da Arteria Carotis Communis bifürkasyonu, Juguler foramen, Aortik arkus ve retroperitondan köken alýrlar. Genellikle 40-50 yaþýndaki bayanlarý etkilemektedir. Genellikle inferior larengeal paragangliondan kaynaklanmaktadýrlar. Bazen tiroid kapsülü içinde yerleþmektedirler. Beraberinde tiroid medüller karsinomu veya metastatik tiroid karsinomu bulunabilmektedir. Genellikle asemptomatik olup nodüler guatr gibi yorumlanýr ve tedavi edilirler. Paragangliyomanýn perioperatif ve postoperatif tanýsý oldukça zordur. Kesin taný immünohistokimyasal boyamayla konulabilir. Cerrahi rezeksiyon ve radyoterapi, bu tümörlerin lokal tedavisinde yeterlidir. Metastatik olgularda kemoterapinin de etkili olabileceðine dair yayýnlar vardýr. Bu yazýmýzda multinodüler guatr nedeni ile opere edilen ve patolojik inceleme sonrasýnda paraganglioma olarak rapor edilen bir tiroid paraganglioma olgusu literatür bilgileri eþliðinde sunuldu. Anahtar kelimeler: Paraganglioma, tiroid bezi Abstract A rare paraganglýoma phenomena : thyroýd paraganglýoma Paragangliomas are rarely seen tumours. The etiology of thyroid paragangliomas remains unknown. They arise from Arteria Carotis Communis Bifurcation , Jugular foramen , Aortic arches and retroperitoneal and chemoreceptor organs. Tiroid paragangliomas are rarely seen and affect especially women who are 40-50. They usually arise from inferior larengeal paraganglion. There can be tiroid moduls carsinom or metastatic thyroid carsinom with them. They are generally asemtomatic and they are accepted and treated as nodular goitre. The diagnosis of thyroid paraganglioma is difficult to make both preoperatively and postoperatively.The definitive diagnosis of paraganglioma is made on the basis of the results of immunohistochemical staining. Surgical rejection and radiotherapy are enough for the local treatment of these tumours. There are some publications which claim chemotherapy could be efficient in the metastatic phenomena. In this paper , a tiroid paraganglioma phenomena was reported as a paraganglioma after operation with the reason of multinodular goitre.
fatcat:4pdj6z3uczd7jnrqypnbo6i5ze