Het Soendasche Pantoen-Verhaal Loetoengkasaroeng

R.A. Kern
1940 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
Het woord />anfoa;ifofH of /a/aA' OM />a»toe/; is een kunstwerk van langen adem, in dicht en ondicht, een episode uit het oude Soenda tot onderwerp hebbende. T"/an7a is verhaal, het als synoniem optredende /a/afcow is lett. wederwaardigheden, ook het relaas daarvan, doch wat is pantoen ? Men heeft er wel een krama-iseering in gezien*). De gedachte werd gewekt door den vorm waarin zich het woord vertoont, in het bijzonder wegens den uitgang -Hfoe», die doet denken aan Jav. />art Ng. />a«tor» Kr.
more » ... -padi; jan' Ng. Am/out Kr. -essence, e.d.; een innerlijke noodzaak in Mal. pantoen een vervorming van een ander woord te zien, bestaat er echter niet. Kramaiseering, bestaande in verandering van den uitgang van een woord in -ntor», -os, enz. heeft in het Nieuw-Javaansch het karakter van verfraaiing, opsiering. Deze vorm van kramaiseering kent het Maleisch niet. Een andere zaak is het maken van onderscheid in woordenkeus al naar gelang van de positie van den persoon over wien men het i) Uitvoerig besproken in: Djajadiningrat, De magische achtergrond van de Maleische pantoen. -Batavia 1933.
doi:10.1163/22134379-90001299 fatcat:7djisc3a7fgxfmpqkyqu7d4524