On the Problem of Didactics of Philosophy
K problému didaktiky filosofie

Zdeněk Novotný
2017 e-Pedagogium  
Abstrakt Příspěvek prezentuje některé problémy didaktiky filosofie. Jejich řešení není jednoduché a je často velmi odlišné ve srovnání s ostatními vědami. Autor na základě své dlouholeté učitelské zkušenosti doporučuje metody s preferencí historického přístupu k výuce filosofie -v protikladu k přístupu systematickému. Výběr teoretických problémů, které se v dějinách filosofie objevují, je dán mírou jejich obtížnosti. Klíčová slova: filosofie, didaktika, historický přístup, systém filosofie,
more » ... r problémů. Abstract The paper presents some problems of didactics of philosophy. Their solutions are not easy and are frequently very different in comparison with other sciences. On the basis of his many years' experience of lecturing, the author recommends methods preferring the historical approach to teaching of philosophy -in opposition to the systematic one. The choice of theoretical problems occurring in the history of philosophy is determined by the degree of their difficulty.
doi:10.5507/epd.2017.034 fatcat:pg6bn4ipkrb57ikx4zixfwk5im