DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, VERGİ GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELER ÖRNEĞİ

Ersin Nail SAĞDIÇ, Fazlı YILDIZ, Hasan Hüseyin SAYIN
2020 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi  
ÖZ Bu çalışmanın amacı, 1980-2018 yılları arasında vergi gelirleri, doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi kırılgan beşli ülke grubu için (Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika, Türkiye) panel eşbütünleşme ve panel nedensellik analizleri ile tespit etmektir. Panel eşbütünleşme testi sonuçları değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını göstermektedir. Panel VECM nedensellik analizi sonuçları ise, uzun dönemde vergi gelirleri ve ekonomik büyüme
more » ... konomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu, kısa dönemde ise ekonomik büyümeden vergi gelirlerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bunun yanında, panel VECM nedensellik testi sonuçları, uzun dönemde doğrudan yabancı yatırımlarından hem vergi gelirlerine hem de ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar ekonomik büyüme, doğrudan yabancı yatırımlar ve vergi gelirlerine ilişkin politikaların uzun dönemde daha etkin olduğunu göstermektedir. ABSTRACT The aim of the study is to test the relationship between tax revenues, foreign direct investments and economic growth, using panel cointegration and panel causality analyses for fragile five countries (Brazil, Indonesia, India, South Africa, Turkey) for the period of 1980-2018. Panel cointegration test results show that there is long term relationship between the variables. Panel VECM causality test results also show that there is a bidirectional causal relationship between tax revenues and economic growth in the long term while there is a one-way causality relationship from economic growth to tax revenues in the short term. Moreover, panel VECM causality analysis results show that there is a one-way causality relationship from foreign direct investments to both economic growth and tax revenues in the long term. These findings reveal that economic policies regarding the economic growth, tax revenues and foreign direct investments for these countries is more effective in the long term.
doi:10.21076/vizyoner.700148 fatcat:adsna5nomnfhdh2v4ibmx6opwm