LEGAL FUNDAMENTALS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION

A. L. LIZHEVSKYI
2021 "Innovate Pedagogy"  
Адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право ЛІЖЕВСЬКИЙ А. Л., здобувач кафедри адміністративного та господарського права (Запорізький національний університет) УДК 342:351/354 (477) ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ У статті охарактеризовано правові засади публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення. Встановлено, що публічне адміністрування у сфері соціального захисту є комплексом організаційно-правових
more » ... ходів, які здійснюються спеціально уповноваженими органами -суб'єктами публічного адміністрування: органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами делегованих повноважень та окремою групою органів, що не відносяться до жодної з перелічених груп, але здійснюють специфічні функції у публічно-правовій сфері з метою забезпечення соціальної політики держави, та яких спрямовано на забезпечення соціальних виплат, пільг, послуг тощо. Визначено, що правові засади публічного адміністрування у сфері соціального захисту є сукупністю правових норм, що мають своє вираження у системі нормативно-правових актів різної юридичної сили, які регламентують здійснення публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення, та яких доцільно класифікувати таким чином: 1) залежно від рівня правового закріплення -шляхом виокремлення національних та міжнародних; 2) залежно від системи джерел адміністративного права -шляхом виокремлення національних джерел, міжнародних джерел, судових рішень; 3) залежно від предмету правового регулювання -шляхом виокремлення тих, що регламентують сферу соціального забезпечення населення та тих, що регламентують компетенцію суб'єктів публічного адміністрування у сфері соціального забезпечення населення. Звернено увагу на те, що до правових засад публічного адміністрування у сфері соціального захисту належать: 1) національні правові засади, які включають сукупність правових норм, що містяться у Конституції України, законах України, підзаконних нормативно-правових актах та регулюють якісно-змістовні характеристики сфери соціального забезпечення населення та діяльність суб'єктів публічного адміністрування у вказаній сфері; 2) міжнародні правові засади, які включають сукупність норм, які містяться в міжнародних договорах та актах «м'якого права» та регулюють якісно-змістовні характеристики сфери соціального забезпечення населення та діяльність суб'єктів публічного адміністрування у вказаній сфері; 3) рішення судових установ, що деталізують вирішення окремих питань сфери соціального захисту населення, серед них: рішення Конституційного суду України, Верховного Суду України, Європейського Суду з прав людини. Ключові слова: публічне адміністрування, соціальний захист населення, правові засади, Конституція України, джерела права. Lizhevskyi A. L. Legal fundamentals of the public administration in the sphere of social protection of the population The paper characterizes the legal fundamentals of the public administration in the sphere of social protection of the population. It is established that the public
doi:10.32842/2078-3736/2021.1.2.12 fatcat:wx2jcyoafza6rg3wbgngqzasq4