بازپژوهی دلایل صحت بیع معاطات با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

محمد کاکاوند, سجاد ترکاشوند, مهدی ترکاشوند
2022
از جمله موارد اختلافی اقسام بیع میان فقهای امامیه، بیع معاطاتی\nاست؛ لذا تحقیق در مورد ادله صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه\n لازم و ضروری می باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیق بازپژوهی\nدلایل صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه با تأکید بر آرای امام\nخمینی است که به صورت تبیین، تشریح، توصیف و تحلیل، به این\nموضوع پرداخته شده است. عده ای از فقها، معاطات را بیعی متزلزل\nمی دانند، مثل علامه حلی و محقق حلی و برای اثبات ادعای خود\nدلایلی همچون روایت، اصل و اجماع ذکر کرده اند؛ اما عده ای از فقها\nاز
more » ... مله امام خمینی معاطات را صحیح و آنرا لازم میدانند و برای\nاثبات ادعای خود ادله ای ذکر کرده اند و نظریه کسانی که بیع معاطات\nرا لازم و صحیح نمی دانند، را رد می کنند و معتقدند شروطی که در\nبیع لازم است و همچنین تمام خیارات، در بیع معاطات موجود\nمیباشد
doi:10.34785/j023.2022.003 fatcat:e2kl6n57hfabvcfodiillsgvw4