Yabancı Pazarlarda Sürdürülebilir Başarı İçin Rekabet İstihbaratının Önemi ve Kritik İstihbarat Alanları

Cemalettin Aktepe
2019 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi  
Öz Bu çalışma, özellikle ihracat yoluyla uluslararası ticaret yapan işletmelerin, iç pazarda veya yabancı pazarlardaki rakipleriyle olan rekabet ilişkilerinde, "rekabet istihbaratı" mantığı içinde bilgi kaynaklarına ulaşma noktasında farkındalıklarının derecesini ortaya çıkarma amacıyla yapılmıştır. Bu temel amacın yanı sıra, araştırmada işletmelerin bu istihbaratları hangi yöntemlerle sağladığını belirlemek bir diğer amaç olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda "kuram oluşturmaya yönelik"
more » ... nitel bir araştırma tasarlanmıştır. Araştırma problemine ilişkin araştırma sorularının cevaplarını ortaya çıkarmak ve rekabet istihbaratına yönelik keşfedilmesi gereken konuların ortaya çıkarılması araştırma türü olarak nitel bir araştırmayı gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda işletme sahipleri/yöneticileriyle yapılan derinlemesine mülakatlar ve tartışmalar sonucunda konuya ilişkin görüşler sistematik olarak alınmış ve analiz edilmiştir. Yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde imalatçı ve ihracatçı işletmelerin rekabet istihbaratı kapsamında kritik bilgi kaynakları olan sanayi analizi, pazar araştırması, rakip analizi ve gizli müşteri uygulamaları kapsamında edindikleri tecrübe ve bilgi düzeylerinin rekabet edebilir olmaktan uzak görüldüğünün tespiti yapılmıştır. Abstract The aim of this study is to reveal the degree of awareness of the enterprises which are engaged in international trade by export, in the competitiveness relations with their competitors in the domestic market or in foreign markets, at the point of reaching information sources within the logic of bar competition intelligence. In addition to this main objective, it was determined that the methods used by the enterprises in this research were determined by the other methods. For this purpose, a qualitative research has been designed for" theory formation. Finding the answers to the research questions related to the research problem and revealing the issues that need to be explored for competition intelligence require a qualitative research as a research type. As a result of in-depth interviews and discussions with business owners / managers, opinions about the subject have been systematically taken and analyzed. As a result of face-to-face interviews, it was determined that the experience and knowledge levels acquired by the manufacturers and exporters in the context of competitive intelligence as critical information sources, industrial analysis, market research, competitor analysis and confidential customer applications were far from being competitive.
doi:10.26677/tr1010.2019.102 fatcat:dotldnnytbf7dohxwkbukwze6u