Naudos gavėjas: samprata ir teisinio statuso ypatumai

Edita Borevičienė
2014 Societal Studies  
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedra Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius, Lietuva Telefonas (+370 5) 271 4525 Elektroninis paštas edita.boreviciene@ergo.lt Pateikta 2012 m. gruodžio 10 d., parengta spausdinti 2014 m. vasario 9 d. Anotacija. Straipsnyje pateikta naudos gavėjo sutartyje trečiojo asmens naudai sampratos charakteristika, aptarti naudos gavėjų tipai, naudos gavėjo teisinis statusas. Naudos gavėjai ir situacijos gali būti suskirstytos į tris kategorijas:
more » ... ris kategorijas: asmuo patiria naudą iš sutarties atsitiktinai -atsitiktinis naudos gavėjas (angl. incidental beneficiary); asmuo sutartyje aiškiai įvardijamas naudos gavėju -paskirtasis naudos gavėjas (angl. express beneficiary) ir asmuo, kuris sutartyje neįvardintas, bet gali būti numanomas ir identifikuojamas pagal sutarties tikslą ir jos sudarymo aplinkybes, tai -numanomas naudos gavėjas (angl. implied beneficiary). Sutarties trečiojo asmens naudai aspektu naudos gavėjas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi teisę gauti naudą iš sutarties ir dėl šios teisės šalys sutartyje pažodžiui ar numanomai susitarė. Įvertinus sutarties sudarymo aplinkybes ir sutarties tikslą, naudos gavėjais pagal sutartį gali būti pripažįstami kiti asmenys, kurie sutartyje expressis verbis neįvardinti, t. y. numanomi naudos gavėjai. Numanomo naudos gavėjo sampratos apimtis tiesiogiai priklauso nuo konkrečios jurisdikcijos teisėje taikomos nuostolių atlyginimo koncepcijos. Išlyga trečiojo asmens naudai turi sudaryti prielaidas atėjus prievolės vykdymo momentui užtikrintai identifikuoti naudos gavėją. Naudos gavėjo teisė atsiranda nuo išlygos suformulavimo momento ir egzistuoja Edita Borevičienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros doktorantė. Mokslinių tyrimų kryptys: verslo teisė, sutarčių teisė, sutartys trečiojo asmens naudai, gavėjo teisinis statusas, gabenimo sutarčių teisinis reguliavimas, draudimo sutarčių teisė.
doi:10.13165/sms-14-6-1-09 fatcat:onjplsmanfhplerwakasfun7cy