Wiltse's Paraspinal Approach Using Thoracolumbar Interfascial Plane Block

Kazuhiro Yoshimura, Kouichirou Tsuruzono, Takeki Matsumura, Katsunori Asai, Akihiro Tateishi, Tomoyuki Yoshihara, Kazumi Yamamoto, Akatsuki Wakayama
2021 Spinal Surgery  
doi:10.2531/spinalsurg.35.340 fatcat:zj54e5emo5gajgzjss7cqwjsue