ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ÖRGÜTSEL DEĞERLERE GÖRE YÖNETİLME DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Cansu ÇELEBİ EROL-
2019 the Journal of Academic Social Sciences  
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ÖRGÜTSEL DEĞERLERE GÖRE YÖNETİLME DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmada, üniversitelerde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin örgütsel değerlere göre yönetilme durumlarına ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerin cinsiyet, mesleki kıdem, alan ve eğitim durumu değişkenleriyle olan ilişkilerini saptamak amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmış ve veri toplama aracı olarak "Değerlere Göre
more » ... "Değerlere Göre Yönetim Ölçeği"nden yararlanışmıştır. Araştırma kapsamında 42 farklı üniversitede görev yapan 155 adet araştırma görevlisine sosyal medya ve e-posta üzerinden ulaşılmıştır. Elde edilen görüşler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t testi ve ANOVA varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadaki istatistik analizler SPSS 17.0 ile hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan verilere göre, araştırma görevlilerinin örgütsel değerlere göre yönetilme durumuna ilişkin görüşlerinin çoğunlukla "orta derecede katılıyorum" düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma görevlilerinin en fazla katıldıkları ifadenin "yapılan işlerde önce iç huzur düşünülür" olduğu tespit edilirken en az katıldıkları ifadenin ise "iş, işlem ve eylemlerde din referans alınmaz" olduğu görülmüştür. Araştırma görevlilerinin örgütsel değerlere göre yönetilmelerine ilişkin görüşlerinin mesleki kıdem ve cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı, eğitim durumu ve çalışılan alan değişkenine göre ise anlamlı farklılaştığı belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Değer, örgütsel değerler, değerlere göre yönetim, araştırma görevlileri. Abstract The aim of this study is to determine the views of the research assistants working in universities according to organizational values. In addition, it is aimed to determine the relationships between these views and the variables of gender, professional seniority, field and educational status. The research is in survey model and "The Management by Values Scale" is used as data collection tool. Within the scope of the research, 155 research assistants working in 42 different universities are reached via social media and e-mail. Obtained interview data is analyzed through percentage, frequency, arithmetic average, t test and ANOVA variance. For the statistical analyses SPSS 17.0 is used. According to the results of the study, it is found that the opinions of the research assistants regarding their management according to organizational values are mostly at the level of "moderately agree-ment". Research assistants mostly stated that "Internal peace of mind is considered first". Research assistants participated at least the items that "Religion is not taken as reference in business, transactions and actions". It is determined that the opinions of the research assistants regarding the management according to the organizational values don't differ significantly according to the gender and professional seniority variable, and they differ significantly according to the educational status and the study area.
doi:10.29228/asos.36741 fatcat:exjgqqwapzg7zg3ho4trlpgdma