Methods of balancing of an axisymmetric flexible rotor by passive auto-balancers

Gennadiy Filimonikhin, Irina Filimonikhina, Kostyantyn Dumenko, Vladimir Pirogov
2017 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
A. Ya. Kachan, A. V. Boguslaev, G. I. Legotkin, A. Ya. Slepyinin et. al. -Zaporozhe, 2014. -285 p. 17. Chigirinsky, V. V. Determination of integral characteristics of stress state of the point during plastic deformation in conditions of volume loading [Text] / V. V. Chigirinsky, A. A. Lenok, S. M. Echin // Metallurgical and Mining Industry. -2015. -Issue 11. -P. 153-163. 18. Chigirinskiy, V. V. Novyye podkhody v reshenii dinamicheskikh zadach obrabotki metallov davleniyem [Text] / V. V.
more » ... xt] / V. V. Chigirinskiy, S. P. Sheyko, V. V. Plakhotnik // Vіsnik SevNTU. -2013. -Issue 137. -P. 99-102. 19. Chigirinskiy, V. V. Vliyaniye dinamicheskogo nagruzheniya v smezhnykh kletyakh prokatnogo stana [Text] / V. V. Chigirinskiy, A. Yu. Putnoki // Fundamentalnyye i prikladnyye problem tekhniki i tekhnologii. Застосовано емпіричний критерій настання автобалансування для гнучкого осесиметричного ротора, що балансується n пасивними автобалансирами будь-якого типу. Встановлено, що автобалансування може відбуватися тільки на швидкостях, що перевищують n-ю критичну швидкість обертання ротора. Знайдено діапазони кутових швидкостей обертання ротора, на яких наступатиме автобалансування. Запропоновано способи оптимального балансування гнучкого ротора Ключові слова: гнучкий ротор, пасивний автобалансир, автобалансування, критерій настання автобалансування, критичні швидкості гнучкого ротора Применен эмпирический критерий наступления автобалансировки для гибкого осесимметричного ротора, балансируемого n пассивными автобалансирами любого типа. Установлено, что автобалансировка может происходить только на скоростях, превышающих n-ю критическую скорость вращения ротора. Найдены диапазоны угловых скоростей вращения ротора, на которых будет наступать автобалансировка. Предложены способы оптимальной балансировки ротора Ключевые слова: гибкий ротор, пассивный автобалансир, автобалансировка, критерий наступления автобалансировки, критические скорости гибкого ротора
doi:10.15587/1729-4061.2017.101832 fatcat:inhfqbmzfvdo5hg42ljdv4pzua