Effects of mild hypercapnia on somatosensory evoked potentials in experimental cerebral ischemia

Y Nakagawa, K Ohtsuka, M Tsuru, N Nakamura
1984 Stroke  
doi:10.1161/01.str.15.2.275 pmid:6422587 fatcat:itzu3zk4urhznojko7okfayiym