Sport in Pirot between entertainment, politics and money

Goran Nikolic
2015 Pirotski zbornik  
Сажетак: У раду је анализирано телесно вежбање и спорт у пиротском крају од краја деветнаестог до почетка двадесет првог века и њихов однос према другим сферама друштва -политици, привреди и култури. Уочено је постојање неколико већих целина: период од краја деветнаестог века до Првог светског рата, када у школском телесном вежбању и гимнастичким друштвима доминира милитаристичка концепција; период између два светска рата, када долази до спонтане појаве фудбала уз продужетак деловања, од државе
more » ... фаворизованог, соколског покрета; масовна физичка култура -фискултура и њена политичка инструментализација у првих десетак година после Другог светског рата; релативно слободан развој телесног вежбања и спорта од друге половине педесетих до осамдесетих година и период после 1990, када долази дo квазипрофесионализације спорта уз прећутну сагласност власти. У поменутим периодима постојале су различите могућности за развој телесног вежбања и спорта као разотуђујуће, стваралачке делатности. Abstract: In the study, working out and sport in Pirot area has been analyzed starting from the end of the 19 th till the beginning of 21 st century, as well as their relation towards other spheres of the society-
doi:10.5937/pirotzbor1540029n fatcat:t5df4a3n7za3lkly3wa4gx3ece