Laboratory field experimental studies of bridge agricultural unit
Лабораторно-польові експериментальні дослідження мостового агрозасобу

V. Bulgakov, V. Adamchuk, V. Kuvachov, I. Golovach, Je. Ignat'iev
2020 Visnyk agrarnoi nauky  
doi:10.31073/agrovisnyk202009-06 fatcat:aqhq5ulcxvghhemrw4ggy2pnyi